Brandspjæld og ATEX

Vi leverer ventilationsløsninger til håndtering af eksplosions farligt støv

Ventilationsløsninger til håndtering af eksplosionsfarligt støv.

Vores løsninger kan indeholde brandspjæld, som benyttes hver gang man bryder en brandcelle, og som ofte er en nødvendighed i forbindelse med rør føring hvor vægge/ mure gennembrydes.

 

Du kan altid være sikker på, at vi vil stille dig de rigtige spørgsmål for afklaring om dit nuværende eller nye ventilationsanlæg bør være omfattet af ATEX regulativet, eller om rørføringen gennembryder brandceller og der så skal implementeres brandspjæld.

Læs mere om Cellesluser til flamme- og eksplosionsbarrierer.

Eksempler på brandfarligt støv:

  • Træ støv
  • Glasfiber støv
  • Proteinpulver/ støv
  • Mælkepulver
  • Mel støv
  • Sukker støv
brandspjæld fra Mercor
rundt brandspjæld

Ventilationsløsninger omfattet af ATEX direktivet

Det er vigtigt at huske på, at det altid er dig som kunde der skal sikre, at den løsning der etableres med ventilation, belysning, elinstallationer i områder som kategoriseres som værende ATEX område, at løsningerne efter dine kravspecifikationer skal overholde de gældende krav.

Stil krav til leverandøren
De pågældende leverandører som skal udføre/ levere løsninger eller ydelser, skal levere løsningen efter dine kravspecifikationer og dermed sikre kravene overholdes.

Som leverandør af projekter og installationer til områder som er kategoriseret som værende ATEX områder, er det derefter leverandørens pligt og ansvar, at sikre det leverede anlæg/ projekt opfylder de krav og punkter som de får udstukket fra kunden.

 

Læs mere om krav til ventilation

 

Leverandøren kan ikke kategorisere et ATEX område men udelukkende informere kunden om hvis muligt, at kunden bør undersøge hvor vidt der er tale om et ATEX område/ projekt eller ikke. Kunden kan herefter tage kontakt til den lokale brandinspektør der ofte vil kunne hjælpe videre. Det er brandinspektøren som er den højeste myndighed i disse sager og kan derfor også vejlede med fremgangsmåder i at få belyst projektet.

Atex ventilationsløsninger

Montering af brandspjæld – Hvornår i hvilken sammenhæng?

Atex Tilbageslagsventil

Brandspjæld anvendes, hvor der i henhold til brandlovgivningen kræves sikring mod brandspredning. Brandspjæld skal være konstrueret, at de er tætte og med tilstrækkelig brandmodstandsevne. Brandspjæld skal lukke, når luftens temperatur ved smelteledet er 40 °C.

Et brandspjæld skal derudover være tilgængeligt til at kunne motioneres minimum 1 gang ugentligt for at sikre den funktion.

Forskel på ren luft eller materialer som transporteres gennem brandspjældet

Det er ofte ved procesudsugning eller høj vakuum løsninger der er tale om at der flyttes materialer igennem rør systemet. De to modeller af brandspjæld er konstrueret forskelligt for at kunne håndtere materialer af forskellige typer der føres igennem røret. Der er ligeledes stor pris forskel på de to model brandspjæld.

Sikringsmetoder

Sprængaflastninger til filteranlæg:
Et filter som skal håndtere eksplosionsfarligt støv skal være opbygget til dette formål. Man skal beslutte sig for placeringen af filtret, skal det stå inden eller udenfor området som er klassificeret som ATEX område og er det hensigtsmæssigt vedrørende om der opholder sig mennesker eller andet udstyr som kan blive skadet hvis en eksplosion opstår.

Typisk vil man forsøge at placere filter og ventilator udenfor ATEX området for at nedbringe omkostninger til anlægget og for at mindske risici. Man kan sikre sit filteranlæg ved at opbygge filteranlægget med en aflastningsventil, som har til formål at tage trykket fra en eksplosion på en kontrolleret måde. Aflastningsventilen fungerer som en kraftig membran. Filtret må ikke være placeret i for eksempel en produktion hvor der opholder sig personer, der bør undersøges hvad er vil være en fornuftig placering alle forhold taget i betragtning.

Andre måder at afsikre på:
Der findes andre metoder til at forebygge støv eksplosioner samt mindske skaden hvis den er sket. Det kan blandt andet gøres med co2 sikringer til at slukke gnister, eller med sprinkleranlæg. Vi forklarer gerne mere og kigger på jeres projekt for at finde den bedst mulige løsning, hvis der er ønske herom.
Tilbageslagsventilen, en vigtig del:
Når filtret er afsikret på ovennævnte måde, så er næste skridt at sikre, at en eventuel eksplosion ikke kan føres ind i produktionen og forårsage skader og i værste tilfælde give anledning til yderligere støveksplosioner. Man afsikrer sit ventilationsrør som kommer fra produktionen, med en tilbageslagsventil som vil lukke i samme øjeblik en eksplosion i filtre opstår. Det er vigtigt at ventilationsrøret foran tilbageslagsventilen på siden ind imod filtret, er udført i kraftigt stål med flanger der er boltet sammen med filter og tilbageslagsventil. Dette stålrør har til hensigt at give tilbageslagsventilen tid nok til at kunne lukke i inden eksplosion og flammer kan passere i røret.

Hvilken ATEX løsning behøver vi?

Få overblik over hvornår forskellige løsninger vælges indenfor ATEX, i skemaet herunder.

Vi står klar til at hjælpe jer med at forebygge- samt løse jeres udfordringer, og hjælper altid gerne med afklaring gennem en samtale. Ring til Søren på tlf. 28 18 38 48 ved spørgsmål.

Atex eksplosion skema

VÆRD AT VIDE

Forebyggelse af støveksplosioner – den bedste forretning
Man har erfaret fra mange tilfælde både i Danmark og fra udlandet, at en støveksplosion kan være fatal for en virksomhed. Ud over den store menneskelige risiko der er til stede i forbindelse med disse uheld, så kan det nedlægge fabrikker og produktioner i lang tid og have store økonomiske omkostninger både her og nu, men også på sigt.

Der findes ingen 100% sikre løsninger, men man kan gøre rigtig meget ved at forebygge og ikke mindst tage det alvorligt, at en støveksplosion kan og vil have store omkostninger for alle implicerede.

Information og uddannelse af medarbejdere
Ved at informere sine medarbejdere grundigt og forklare hvornår der kan være risiko for en støveksplosion kan man komme langt. Eksplosionsfarligt støv er ikke altid i fare for at starte en eksplosion, omgivelserne skal være tilpasset og ikke mindst, så skal der være ”benzin” nok til at generere en eksplosion, og benzin i dette tilfælde er støv i mængder der er stor nok til at kunne udgøre en risiko. Mere information kan rekvireres ved at kontakte os.
Ring til NTEK