Gældende miljø- og arbejdskrav

Husk at holde dig opdateret omkring krav der stilles indenfor erhverv- og industriventilation

Arbejdsmiljø

Når der er tale om ventilation indenfor erhverv og industri, så er udsugningen vigtig, især når der arbejdes i og med materialer, som forurener arbejdsområdet som for eksempel ved slibe og svejse processer, male processer og rengøring af produktionsmiljøer. Afsugning fra pakke- og fyldemaskiner i Pharmaceuticals og fødevaresektoren indeholder ofte eksplosionsfarligt støv som skal håndteres efter ATEX direktivet. Derfor har arbejdstilsynet opstillet krav omkring hvordan ventilationsforholdene skal være på virksomheder som arbejder med eksplosionsfarlig støv og dampe. Opfyldelse af disse krav sikrer, at risikoen for brand eller støveksplosion minimeres.

ATEX udsugningsventilator

Du kan læse mere om regler og Arbejdstilsynets lovkrav på arbejdstilsynets hjemmeside her.

Du kan læse mere om håndtering af eksplosionsfarligt støv og dampe (ATEX) på arbejdstilsynets hjemmeside her.

Du kan læse mere om regler og miljøtilsynets lovkrav på https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/regler-og-vejledninger/

Beskyttelse af miljøet

Når den bortsugede og forurenede luft udledes via afkast fra ventilation- og udsugningsanlæg til naturen, skal luften være renset for forurening for at beskytte naturen med alt hvad den indebærer. For dette findes miljøregler som skal overholdes og kunne dokumenteres efter forespørgsel fra miljøtilsynet.

For at sikre denne proces, kan der installeres forskellige typer af filteranlæg som tilbageholder forurenet luft inden det udledes til naturen. De forskellige typer af filteranlæg fremstilles efter hvilken type forurening som skal filtreres. Det er ligeledes afgørende om filtret ønskes placeret inde eller ude. Et filteranlæg kan være udstyret med manuelt eller trykluftdrevet filterrens. Filtermediet kan være patronfiltre eller posefiltre som hver især egner sig til forskellig for for filtrering (mælkestøv, sukkerstøv, gasser, mel, slibestøv, svejserøg, træstøv og så videre). Endelig kan filtrene være i standard udførelse, eller antistatiske og levnedsmiddelgodkendte alt efter hvad deres funktion og placering er, og hvad der skal filtreres.

Hos NTEK sørger vi for grundig rådgivning af vores kunder. Vi installerer komponenter og nøglefærdige udsugnings- og ventilationssystemer i henhold til Arbejds- og Miljøtilsynets regler og krav.

Har du brug for hjælp til at sikre din virksomhed lever op til regler og lovkrav hjælper NTEK gerne med uforpligtende rådgivning til at få overblik på din produktion.

 

Du kan læse mere om regler og Arbejdstilsynets lovkrav på arbejdstilsynets hjemmeside her.

Du kan læse mere om håndtering af eksplosionsfarligt støv og dampe (ATEX) på arbejdstilsynets hjemmeside her.

Du kan læse mere om regler og miljøtilsynets lovkrav på https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/regler-og-vejledninger/

Krav omkring procesventilation

At-vejledningen oplyser om krav til procesventilation og vejleder om, hvordan kravene kan opfyldes.

Påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås og nedbringes så meget som det er rimeligt. Udgangspunktet er at stoffer og materialer der er farlige for – eller med til at forringe sikkerhed eller sundhed, skal om muligt erstattes af noget som er ufarligt, mindre farligt eller mindre generende i det omfang det er muligt. Det vil sige substitution.

Er det ikke muligt at substituere, skal påvirkningen fjernes på anden måde, fx ved udsugning eller ventilation.

Regler om faste arbejdssteders indretning angiver, at der skal etableres en mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Udsugningen skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles, og samtidig tilføre frisk erstatningsluft af passende temperatur (procesventilation).

Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter desuden, at ethvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Bestemmelsen dækker som udgangspunkt over et komfortkrav og har – foruden at sikre frisk luft i arbejdsrum – også til formål at fjerne fx mindre, spredte forureninger fra mennesker og materialer i rummet. (1)

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet særlige forskrifter om forebyggelse af brand og eksplosion. Forskrifterne er relevante for virksomheder, der opbevarer, anvender eller fremstiller faste, flydende eller luftformige brandfarlige eller eksplosive stoffer. (2)

Bygningsreglementets bestemmelser er minimumskrav. Det gælder også bestemmelserne om ventilation.

Tal med en af vores ventilationseksperter

Vil du høre mere om proces- og komfort ventilation samt ventilation og udsugning til industri og erhverv?

Vi kender lovgivningen når det kommer til ventilationssystemer, og vi sørger for at din virksomheder overholder lovkravene til netop den kategori jeres virksomhed går under.

Ring til NTEK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag gratis vores brochure omkring ventilation til industri- og erhverv.

Ventilationsløsninger

Vi har sendt dig en e-mail