Energioptimering af industri- og erhverv

Vores energioptimering giver typisk en 15 % reduktion af de samlede energiomkostninger

Energioptimering af industrielle- og produktionsvirksomheder

Energioptimering har forskellige formål. Vi fokuserer på at levere gode og dokumenterede resultater inden for følgende 4 discipliner til produktionsvirksomheder og institutioner:

 • Energioptimering på projektniveau eller total screening af jeres energiforbrug. Her kan vi give garanti for både resultater og tilskuddets størrelse.
 • Måling og logning på forbrug og indeklima.
 • Energisyn i store virksomheder efter bekendtgørelse 1212.
 • Overskudsvarme, komplet projektbearbejdening.

Vores energiprojekter giver typisk en 15 % reduktion af de samlede energiomkostninger ved 3 års simpel Tilbage-Betalings-Tid  (TBT).

Samtidig kan der til de fleste projekter ansøges om tilskud. Vi er opdateret på energistyrelsens retningslinjer og afgiftstekniske regler til de enkelte projekttyper. Overordnet inddrages hele eller flere dele af følgende proces.

 

Modtag brochure om energioptimering

Vi har udarbejdet en brochure, som giver tips til hvordan dig og din virksomhed kan spare penge ved at optimere jeres nuværende energiforbrug.

Ventilationsløsninger

Processen for energioptimering

Energi og indeklima

Lad os starte med processen!

Vi hjælper fra start til slut igennem hele projektet.

Vi samler på glade kunder. Med vores mange års erfaring, sikrer vi at du får en god oplevelse, vi har oftest en meget lav tilbage betalingstid i forhold investeringen som skal foretages i forbindelse med energioptimeringen.

Energioptimering med garanti

Vi udarbejder energiprojekter, vejleder om energiafgifter og hjemsøger energitilskud til professionelle virksomheder. Vi er stolte af at kunne realisere over 90% af de udarbejdede projekter.

Besparelser over 3 år

I får typisk 5-15% besparelser ved 3 års TBT, afhængig af jeres profil og potentiale. Der kan til de fleste projekter søges tilskud, som typisk dækker fra 5% op til 40% af den samlede investering.

Aftalen sikrer, at de mest rentable energiprojekter findes og gennemføres. Vi giver Jer en fair og gennemskuelig aftale med garanti for resultaterne og tilskuddets størrelse.

Læs mere om hvad energirådgivning kan gøre for din virksomhed.

Optimering af energi

De Mest Rentable projekter

Ventilation

Procesoptimering
Belysning
Overskudsvarme

Køleanlæg

Varmepumper
Adfærd
Konverteringer
Trykluft
Termografering
Energistyring
Energiafgifter

Din Garanti for besparelser med energioptimering

Hos NTEK finder vi projekter med TBT på maksimalt 3 år og garanterer jer en besparelse på eksempelvis 15%, i forhold til de samlede energiomkostninger.

Finder vi ikke de lovede besparelser, er det gratis.

Finder vi de aftalte projekter, får vi en aftalt andel af jeres gevinst og I får en garanti for tilskuddets størrelse.

Dine Fordele ved energioptimering

Betragter du kurven, følger merforbruget den orange kurve uden energioptimering.

Ved energioptimering reduceres omkostninger, svarende til den blå kurve.

energioptimering reducerer udgifter

Energimålinger

Termografering til energioptimering
Vi tilbyder måling og logning af energiforbrug og indeklima inden for følgende områder:

 • Ventilation
 • Indeklima med CO2 målinger
 • Køle- og frostanlæg
 • Trykluft
 • Termografering
 • Procesudstyr
 • Temperatur og fugtighed
 • Belysning
 • Overskudsvarme
 • … og flere andre kombinationer af ovenstående.

Ved måling på energiforbrug og driftsmønster synliggøres potentialer for at finde de mest rentable energiprojekter. Samtidig skabes dokumentation for tilskud.

Eksempler på energimålinger

energimåling
måling af energi
NTEK energimålinger

Energisyn i store virksomheder

Vi udfører effektivt de obligatoriske Energisyn i store virksomheder. Bekendtgørelse 1212 beskriver at følgende virksomheder er omfattet:

”En virksomhed, der globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab. Definitionen gælder også for offentlige virksomheder, der fungerer på markedsvilkår.”

Målbare resultater

I får ved energisynet målbare resultater for energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug.

Vi har gode erfaringer med at bruge følgende proces for energisyn:

Energisyn sker ved en proces opdelt i følgende 5 faser, hvor der løbende er dialog om fremdrift og koordinering af data og resultater.

obligatorisk Energisyn
Faser i energisyn
Vores resultater fra gennemførte Energisyn har i gennemsnit vist 15 % besparelse ved simpel TBT under 3 år, hvilket er væsentlig bedre end landsgennemsnittet på 5,2 år. Vores erfaring for energisyn giver jer hermed gode resultater med de mest rentable projekter.

Overskudsvarme

Overskudsvarme system

Vi hjælper ved udarbejdelse af projekter for overskudsvarme. Vi kender reglerne og udfordringer ved at udnytte overskudsvarmen.

Overskudsvarme findes i mange former.

Mere rentabelt udnyttelse af overskudsvarme i dag.

I de seneste år har der været en stærk udvikling i løsninger til udnyttelse af overskudsvarme. Og projekter som for blot få år siden ikke kunne betale sig er blevet væsentlig mere rentable i dag.

Se nedenstående til inspiration for de områder hvor der typisk er god økonomi i udnyttelse af overskudsvarme.

Køleanlæg

Ved et eksisterende køleanlæg er der altid mulighed for at udnytte den ellers bortkølede varme. Afhængig af kølebehovet, mulighederne for afsætning af varme, eventuelle akkumuleringsløsninger og afgifter er der forskellige rentable forslag. Samtidig handler det om samtidighed imellem køling og afsætning af varme.

Ved den økonomiske betragtning er det også vigtigt at kølemaskinen/varmepumpen får adgang til spildvarmen så varmt som muligt og samtidig kun hæve temperaturen til det nødvendige. Det giver det mest effektive anlæg.

 

Ventilations- og procesanlæg

Alt energi, som bliver tilført en bygning eller proces bliver til varme. Ofte bliver det meste varmet fjernet igennem bygningens eller procesventilationens ventilationssystem.

Der er flere muligheder for at genanvende varmen fra afkastluften i ventilationsanlæg. Enten til at genopvarme erstatningsluften, eller udnytte i andre energisystemer.

Ofte er der uudnyttede muligheder i optimering af energivekslere. Varmens energi fra ventilationsanlæg er det mest oversete og samtidig ét af de steder med størst potentiale for udnyttelse af overskudsvarme.

 

Trykluft

Op til 80% af kompressorens optagne effekt kan udnyttes til opvarmning af vand, stort set uden ekstra energiomkostninger. Der er gode og meget rentable muligheder i udnyttelse af denne energi.

Flere nyere kompressorer er forberedt til denne type installation. Udskiftning eller opgradering af kompressorinstallationen giver gode energibesparelser og kort tilbagebetalingstid.

 

Fyringsanlæg

Der er mange forskellige typer fyringsanlæg og forskellige mere eller mindre komplekse installationer.

Ved olie, gas, biomasse er den afgørende faktor hvor meget røggassen afkøles, samt andre forbrændingstekniske parametre. Men i flere tilfælde er det muligt at forbedre fyringsanlæggets virkningsgrad ved at se på den samlede installation. 

Procestung industri

Ved procestunge industri er der mere varme til rådighed på matriklen end der kan bruges. Her ændres reglerne og mulighederne for ekstern udnyttelse sig hele tiden.

Der bliver dog flere og flere projekter som bliver bæredygtig i forhold til f.eks. levering til fjernvarmen, afhængig af varmeværkets substitutionspriser med årsvariabler.

Der er ingen standardløsninger til projekterne, men potentialerne er ofte meget store. Ring og udfordre os med jeres problemstilling.

 

Lad os hjælpe!

Vil du høre mere om energioptimering?

Fokus er at lave helhedsorienterede løsninger, som optimerer installations- og driftsomkostninger.

Ring til NTEK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag en brochure om energioptimering på arbejdspladsen.

Vi har sendt dig en e-mail